Barbara Kijewska

Barbara Kijewska – doktor nauk politycznych, wykładowca Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pomocy społecznej.  Autorka ekspertyz i publikacji naukowych, wykonawca projektów europejskich i krajowych, organizatorka konferencji i seminariów na tematy dotyczące partycypacji politycznej, aktywizacji obywatelskiej i włączania społeczności lokalnych w procesy decyzyjne. Zaangażowana w działania na rzecz zwiększania udziału kobiet w polityce, działaczka organizacji pozarządowych, m.in. Stowarzyszenia WAGA i Trójmiejskiej Akcji Kobiet.

Moje zainteresowania badawcze związane są z aktywnością polityczną, szczególnie z problematyką udziału kobiet w procesach decyzyjnych. Traktuję równość płci jako warunek konieczny funkcjonowania demokratycznego państwa prawa popierając stanowisko ONZ, która w Agendzie Zrównoważonego Rozwoju 2030r. uznaje równe traktowanie kobiet i mężczyzn jako podstawę rozwoju społeczno-gospodarczego. Mnogość zapisów na poziomie międzynarodowym (ONZ), regionalnym (UE, Rada Europy) i krajowym dotyczących równych praw kobiet i mężczyzn oraz narzędzi promujących zwiększenie udziału i roli kobiet w przestrzeni publicznej ilustruje ogromną zmianę, jaka od lat 50. XX w. dokonuje się w tym zakresie. Jednak do dziś problemem demokracji jest utrzymujący się brak równowagi płci w polityce i życiu publicznym. Obecnie udział kobiet w parlamentach krajowych stanowi 23,3%, wśród ministrów  – 18,3%, tylko 11 kobiet jest szefową rządu (7,2%), a 10  głową państwa  (5,7%). Więcej niż połowa państw na świecie nigdy nie miała przywódcy kobiety. W Polsce wśród prezydentów miast, burmistrzów i wójtów znajduje się zaledwie 11 % kobiet. Uważam, że brak kobiet w grupie decydentów ustanawiających priorytety społeczne, ekonomiczne i polityczne powoduje, że kobiece doświadczenia, potrzeby i kompetencje są marginalizowane. Pomijanie stanowiska kobiet w procesie tworzenia rozwiązań politycznych obniża skuteczność ich wdrażania.

Prywatnie jestem żoną i matką, pochodzę z tzw. Małej Moskwy  – Legnicy, z Sopotem związana jestem od ponad dwudziestu lat.