1

SENIORZY W CENTRUM UWAGI

Zapewnienie seniorom dostępu do kompleksowej opieki zdrowotnej, edukacyjnej i rekreacyjnej, zwiększając ich jakość oraz komfort codziennego życia oraz potrzebę integracji społecznej:

 • Rozbudowa programów dla seniorów;
 • Wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (również w zakresie aktywności artystyczno-kulturalnych -m.in. DKF dla Seniora);
 • Mobilna opieka zdrowotna dla seniora – medyczne pro gra my dla Sopocian wymagających opieki w miejscu zamieszkania, rozbudowa systemu
  tele-opieki;
 • Systematyczna likwidacja barier architektonicznych;
 • Sopockie uzdrowisko dla Sopocian – dodatkowe programy opieki rehabilitacyjnej – rozwój programu dziennego pobytu sanatoryjnego dla Sopocian; stworzenie oraz promocja ogólnodostępnego szlaku kuracyjnego (rozbudowa sieci mini-tężni i punktów inhalacyjnych) również jako dodatkowej atrakcji turystycznej;
 • Zbudowanie kompleksowego programu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością;
 • Zapobieganie wykluczeniom społecznym (z uwagi na wiek, pleć, miejsce zamieszkania czy zakres niepełnosprawności); zbudowanie przyjaznego, miejskiego, sąsiedzkiego systemu wsparcia i integracji w miejscu zamieszkania – we współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami.
2

MŁODZI MIESZKAŃCY – NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży poprzez dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych i rekreacyjnych, promując ich aktywne uczestnictwo w życiu miasta.

 • Dofinansowanie posiłków dla przedszkolaków i uczniów, urozmaicenie posiłków w placówkach szkolnych i przedszkolnych w zależności od potrzeb dzieci oraz
  życzeń rodziców;
 • Zwiększone dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, szczególnie lekcji języka angielskiego dla dzieci z rodzin o niższych
  dochodach; dodatkowe zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych. doposażenie laboratoriów szkolnych;
 • Dodatkowa, specjalistyczna opieka nad uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Program sopockich staży dla młodych Sopocian (rozpoczynających swoją drogę zawodową) -w porozumieniu i współpracy z sopockimi firmami oraz urzędem pracy;
 • Współpraca z uczelniami wyższymi (m.in. Uniwersytet Gdański. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa. Politechnika Gdańska oraz Stowarzyszenie Czerwonej Róży, nagradzającymi co roku najlepszych studentów Wybrzeża) w celu stworzenia
  odpowiednich warunków do zatrzymania najzdolniejszych absolwentów w Sopocie;
 • Transparentne dofinansowanie wszystkich sopockich klubów sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych prowadzących zajęcia oraz szkolenia dla grup sopockich dzieci i młodzieży;
 • Benefitowa Karta dla Sopockich Studentów.
3

RODZINNY SOPOT

Wzmocnienie wsparcia dla rodzin poprzez szerszy dostęp do miejskich zasobów edukacyjnych, rekreacyjnych oraz niezbędnej pomocy psychologicznej: promocja spójności społecznej i zdrowego. aktywnego stylu rodzinnego życia
 • Rozszerzenie bezpośredniego wsparcia rodziny i dziecka, uwzględniającego szeroki zakres usług, w tym poradnictwo rodzinne, wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży. zajęcia edukacyjne, integracyjne i rekreacyjne dla dzieci;
 • Organizacja dodatkowych miejskich wydarzeń i inicjatyw skierowanych do rodzin, takich jak festiwale rodzinne, warsztaty, zajęcia sportowe i kulturalne.
4

PRZYRODA, EKOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Ochrona i rozwój zielonych i nadmorskich przestrzeni Sopotu. aby zachować jego naturalne piękno i zapewnić mieszkańcom zdrowe środowisko.

 • Ochrona Lasów Sopockich (zarówno komunalnych. jak i państwowych) oraz stworzenie na ich terenie atrakcyjnej, nowoczesnej wielopokoleniowej rekreacyjnej, interaktywnej leśnej ścieżki zdrowia;
 • Przywrócenie funkcji ogrodnika miejskiego; nadzorującego istniejące parki, tereny zielone oraz koordynującego nowe miejskie nasadzenia; funkcja ogrodnika ma zapewnić systematyczną kompleksową opiekę ogrodniczą w skali miasta;
 • Współpraca z ogrodami działkowymi, które stanowią dodatkowe „zielone płuca miasta”; festyny działkowiczów, pokazy ogrodnicze; .,Dni otwartych ogrodów” itp.;
 • Stworzenie sieci „miejskich ogrodów społecznych” (w tym tzw. ,.kieszonkowych ogrodów podwórkowych” – we współpracy z grupami mieszkańców i podmiotami społecznymi);
 • Rozbudowa stałych stacji monitoringu czystości powietrza (wraz z systemem informacji);
 • Ścisła ochrona zielonych przestrzeni, również w nadmorskim pasie wydm i płazy;
 • Zakaz tworzenia nowych lokali w chronionym pasie wydm i na plaży. Lokale już funkcjonujące. po zakończeniu dotychczasowego okresu dzierżawy mogłyby pozostać, należy rozszerzyć ich zadania w zakresie czystości na plaży;
 • Nieinwazyjny, ekologiczny charakter infrastruktury przyplażowej;
 • Ścisła współpraca z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowych oraz Lasami Państwowymi w zakresie wspólnej polityki utrzymania terenów leśnych wokół Sopotu; wspólna polityka edukacyjna i informacyjna w tym zakresie;
 • Zwiększone wsparcie dla projektów. związanych z transformacją energetyczną
  (pompy ciepła, fotowoltaika, solary itp.);
 • Stworzenie specjalistycznego zespołu, zajmującego się wyzwaniami, związanymi ze zmianami klimatu i zrównoważonym rozwojem, które będzie opiniował plany zagospodarowania przestrzennego oraz projekty inwestycyjne, we wszystkich aspektach, związanych z ochroną środowiska:
 • Akcja „Posprzątaj po swoim pupilu” (ogólnodostępne woreczki i pojemniki dla właścicieli psów)+ szeroko zakrojona akcja komunikacyjna.
5

MIESZKANIE DLA SOPOCIAN

Zapewnienie dostępności mieszkań dla mieszkańców, aby każdy Sopocianin miał szansę na godne i komfortowe życie w swoim rodzinnym mieście.

 • Rozwój budownictwa komunalnego (wraz z niezbędną infrastrukturą parkingową) oraz inwestycje w dostępne mieszkania;
 • Dofinansowanie remontów w lokalach komunalnych;
 • Obniżka czynszu za lokale komunalne;
 • Likwidacja istniejących pustostanów;
 • Budowa nowych mieszkań socjalnych i poprawa stanu już istniejących;
 • Kompleksowy system zachęt do zameldowania się w Sopocie dla właścicieli mieszkań.

6

TWOJE MIASTO, TWÓJ GŁOS – BUDŻET OBYWATELSKI

Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w procesy decyzyjne dotyczące wydatków miasta, poprzez rozwój Budżetu Obywatelskiego i zwiększenie jego atrakcyjności oraz transparentności.

 • Zwiększenie wydatków na Budżet Obywatelski o 50% (o 2 mln zł – do poziomu 6 mln) oraz ścisły nadzór nad terminami realizacji w porozumieniu z wnioskodawcami projektów;
 • Zwiększenie transparentności i profesjonalizmu oceny projektów;
 • Publiczne debaty na temat projektów;
 • Współpraca i stały kontakt z wnioskodawcami projektów – na każdym etapie realizacji;
 • Wprowadzenie przejrzystego systemu monitoringu oraz ewaluacji zwycięskich
  projektów;
 • Wprowadzenie, ogólnodostępnego dla mieszkańców, wieloletniego planu remontów miejskich ulic i chodników (bo plan takich remontów musi być realizowany systematycznie i należy do zadań własnych gminy, w związku z tym nie powinien być powiązany z Budżetem Obywatelskim).

7

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Ochrona szeroko rozumianego sopockiego dziedzictwa kulturowego i naturalnego Sopotu oraz powrót do najlepszych tradycji artystycznych miasta.

 • Stworzenie listy dziedzictwa kulturowego/naturalnego Sopotu (lista sopockich aktywów podlegających szczególnej opiece/ochronie – nie tylko z uwagi na ewidencję i rejestr zabytków. ale również znaczenie historyczne, środowiskowe i charakter miasta;
 • Stworzenie listy tzw. artystyczno kulturalnych sopockich „kotwic medialnych”, wokół których powinna się skupiać miejska promocja i zaangażowanie organizacyjno-finansowe (dobrym przykładem jest to Festiwal „Dwa Teatry”, którego powrót do Sopotu i jego coroczna współorganizacja powinny stać się miejskimi priorytetami);
 • Powrót do tradycji artystycznego Biennale lub Triennale Sztuki Pomorskiej (w oparciu o Państwową Galerię Sztuki i inne miejsca):
 • Większe wykorzystaniu istniejącego potencjału sopockich artystów (muzyków, aktorów, literatów, malarzy, grafików, fotografików itp.);
 • Stworzenie stałej ekspozycji prac sopockich artystów wielu specjalizacji – malarstwa, rzeźby, rysunku, grafiki. fotografii. plakatu itp. ( .. Szkoła Sopocka”, Marian Mokwa, Bogdan Mirowski, Stanisław Horno-Popławski, Andrzej Dudziński itp.);
 • Wykorzystanie potencjału artystyczno-kulturowego miast partnerskich (wymiany koncertowe. wystawy. wernisaże itp.);
 • Sopocki Plener – pozasezonowy plener dla artystów wielu specjalności, którego efekty pozostaną w przestrzeni publicznej miasta;
 • Nadanie parkowi Północnemu charakteru Parku Artystów (z odpowiednikami nazwami alejek, rozbudową parku rzeźby; stworzeniu ławeczek multimedialnych – np. Czesława Miłosza (Honorowego Obywatela Sopotu). Zbigniewa Herberta (mieszkańca Sopotu). Andrzeja Dudzińskiego (Honorowego Obywatela Sopotu), Czesława Niemena. Seweryna Krajewskiego (również Honorowego Obywatela Sopotu) czy Wojciecha Rajskiego. Istnieją tam już przecież: Alejka Agnieszki Osieckiej czy Krzysztofa Komedy, więc jest to kontynuacja tego kierunku;
 • Zintegrowany system trójmiejskiego kalendarza imprez (we współpracy z Gdynią i Gdańskiem);
 • Muzeum Opery Leśnej jako miejska, całoroczna atrakcja turystyczna. uwzględniające wielowymiarowe. kulturowe dziedzictwo tego miejsca;
 • Stworzenie Akademii Bursztynowego Słowika (m.in. z laureatami nagrody Bursztynowego Słowika). jako ciała społeczno-eksperckiego, wspomagającego miasto w zakresie działań artystyczno muzycznych;
 • Nacisk na pozasezonowy charakter imprez artystyczno-kulturalnych, organizowanych lub wspomaganych przez miasto;
 • Stworzenie stałej ekspozycji unikalnej prywatnej kolekcji .bursztynowej” wybitnego sopockiego twórcy i bursztynnika, Lucjana Myrty;
 • Pracownia dla sopockiego artysty” (program umieszczenia w budynkach komunalnych również pracowni artystycznych);
 • Zwiększone wsparcie promocyjne, organizacyjne i finansowe dla działających w mieście unikatowych projektów artystycznych (np. Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej. Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis itp.);
 • Ochrona i wsparcie dla zanikających zawodów oraz sopockich rzemieślników (jako elementu lokalnego dziedzictwa kulturowego) – we współpracy z sopockich Cechem Rzemiosł Różnych.
8

STOP BETONOZIE – ZIELONY SOPOT

Przeciwdziałanie nadmiernej urbanizacji i promocja zielonych
przestrzeni oraz terenów rekreacyjnych dla poprawy jakości
codziennego życia mieszkańców.

 • Restrykcyjny zakaz zabudowy terenów zielonych;
 • Wprowadzenie jasno określonej granicy „chłonności inwestycyjnej”;
 • Zagospodarowanie terenów wokół Erga Areny na cele przyrodniczorekreacyjne;
 • Stworzenie sieci miejskich mini-tężni z wykorzystaniem solanki (w ramach szlaku uzdrowiskowego);
 • Stoły monitoring istniejących terenów zielonych (oraz nowych nasadzeń).
9

MIASTO BEZ KORKÓW – EKOMOBILNOŚĆ

Zmniejszenie zatłoczenia i poprawa Jakości powietrza poprzez ograniczenie ruchu samochodowego i promocję alternatywnych form transportu.

 • Ograniczenie ruchu pojazdów w sezonie (z wyłączaniem aut mieszkańców): wprowadzenie w określonych rejonach zakazu wjazdu (po konsultacji z mieszkańcami) samochodów nieuprawnionych;
 • Wprowadzenie dodatkowych parkingów buforowych i park and ride (np. przy stacji SKM Sopot Wyścigi. gdzie taki parking działa w tej chwili .na dziko”);
 • Przemyślany plan remontów dróg z uwzględnieniem okresów szczytowego okresu turystycznego;
 • Rozwój alternatywnych form transportu. takich jak ścieżki rowerowe. strefy piesze, aby ułatwić mieszkańcom i turystom poruszanie się po mieście bez konieczności korzystania z samochodu;
 • Organizacja kampanii informacyjnych i edukacyjnych na temat korzyści płynących z ekomobilności, w tym promocja zdrowego stylu życia i ochrony środowiska;
 • Odpowiednie regulacje, związane z uciążliwościami dla mieszkańców najmu krótkoterminowego.

10

ZDROWIE DLA WSZYSTKICH

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla wszystkich mieszkańców, z naciskiem na profilaktykę i opiekę zdrowotną.

 • Kompleksowa modernizacja budynku przychodni i pogotowia ratunkowego (ul. Chrobrego);
 • System całodobowej, kompleksowej opieki lekarskiej (w zakresie pogotowia, oraz przychodni dziennych, przy współpracy z sanatoriami);
 • Modernizacja taboru pogotowia na proekologiczny (np. elektryczny czy hybrydowy);
 • Nowe programy medyczne dla mieszkańców; ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów oraz dzieci i młodzieży;
 • Całodobowa apteka;
 • Rozbudowa systemu tele-opieki;
 • Specjalny system pomocy i opieki medycznej dla seniorów (w miejscu zamieszkania).

11

ŻYCIE BEZ OBCIĄŻEŃ – TAŃSZY SOPOT

Obniżenie kosztów życia w Sopocie poprzez zmniejszenie opłat komunalnych i promocję przystępnych cenowo usług.

 • Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla wszystkich Sopocian oraz kuracjuszy, którzy zapłacili opłatę uzdrowiskową;
 • Obniżenie opłaty za śmieci;
 • Zwolnienie z opiaty parkingowej za pierwszą godzinę dla mieszkańców (a jeśli parkingi będą płatne również w weekendy – w soboty i niedziele 2 godz. bezpłatne dla stałych mieszkańców);
 • Zwiększenie listy benefitów dla właścicieli Karty Sopockiej (m.in. bonifikaty w sopockich sklepach itp.);
 • Likwidacja Podatku od psów.
12

OTWARTY URZĄD – TRANSPARENTNE ZARZĄDZANIE

Budowanie zaufania I współpracy między mieszkańcami a władzami miasta poprzez transparentność. otwartość i dialog.

 • Stworzenie stałej Rady Ekspertów wspierających prezydenta w podejmowaniu decyzji;
 • Wprowadzenie w urzędzie funkcji Rzecznika Mieszkańców, kompleksowo zajmującego się sprawami. zgłaszanymi przez sopocian i pilotującego ich wnioski oraz udzielającego mieszkańcom odpowiednich porad;
 • Rozwój platformy współpracy i konsultacji z mieszkańcami;
 • Udrożnienie stałej komunikacji informującej mieszkańców o działaniach Urzędu i Prezydenta;
 • Przygotowanie planu spotkań Prezydenta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic Sopotu;
 • Panele obywatelskie jako jedna z ważnych form konsultacji społecznych;
 • Powołanie Rad Dzielnic (jako ew. efekt konsultacji);
 • Referendum jako głos mieszkańców przy podejmowaniu Istotnych decyzji ogólnomiejskich;
 • Nowoczesny urząd: kompleksowy remont ratusza (likwidujący bariery architektoniczne oraz spełniający niezbędne wymogi konserwatorskie, technologiczne, organizacyjne oraz estetyczne XXI wieku);
 • Pełna jawność i przejrzystość wydatków publicznych.